Astudiaeth Achos

 

Alice Slennett (ABMUHB) – Gweinyddu Busnes Lefel 3

Learner with Assessor
Marcia, Alice & Sarah

Mae Alice yn gweithio yn Nhîm Profiad y Claf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg sy’n ymdrin â phob ysbyty ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Un o gyfrifoldebau Tîm Profiad y Claf yw prosesu a monitro’r holl adborth a dderbynnir gan gleifion sydd wedi derbyn triniaeth gan y Bwrdd Iechyd. Mae’n swyddfa fach ond prysur iawn.

Dechreuodd Alice y Diploma Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes ar ôl trafod gyda’i rheolwr. Teimlai Marcia Buchanan, Hwylusydd Profiad y Claf, y byddai’r NVQ yn gweddu diwylliant y Bwrdd Iechyd oherwydd bod natur y cymhwyster yn seiliedig ar waith.

15 mis yw hyd arferol y cwrs hwn ond llwyddodd Alice ei gwblhau mewn 6 mis gyda chefnogaeth Sarah Williams, ei hasesydd, o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr. Meddai Alice, “Oni bai am Sarah, efallai na fyddwn wedi cwblhau fy NVQ.”

Ers cwblhau ei chymhwyster, mae Alice wedi bod yn fentor i aelod newydd o’r tîm er mwyn gallu trosglwyddo ei sgiliau.

 

G.E. Aviation – Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith

Louise Burnell, GE

Fel rhan o’r Prosiect Uwchsgilio Waith, mae Coleg y Cymoedd wedi bod yn gweithio gyda G.E. Aviation i wella sgiliau eu gweithlu gyda chymhwyster Asesu a fydd yn helpu i gefnogi a datblygu gweithwyr newydd.

Mae Louise Burnell, Rheolwr Hyfforddi a Datblygu, yn sôn am sut mae uwchsgilio eu gweithlu yn helpu’r cwmni.

“Rydym yn sylweddoli pwysigrwydd buddsoddi yn ein gweithwyr. Mewn diwydiant o’r fath sy’n cael ei reoleiddio ac sy’n canolbwyntio ar ansawdd, mae’n hollbwysig bod ar y blaen gyda newidiadau a safonau’r diwydiant. O’r herwydd, mae’n bwysig bod ein gweithlu’n meddu ar wybodaeth gyfoes a sgiliau o lefel uchel. ”

“Mae’r Cymhwyster Aseswr trwy Uwchsgilio@Waith yng Ngholeg y Cymoedd yn darparu cymhwyster a gyflwynir yn dda inni a bydd hefyd yn darparu aseswyr yn ein swyddfeydd a llawr y ffatri sydd wedi’u hyfforddi’n dda.”

 

 

James Edwards – ABC Lefel 3 mewn Ymarfer Ffabrigo a Weldio.

Ymunodd James â Guardian Global sydd wedi’i leoli yn y Pîl 7 mlynedd yn ôl fel cynorthwyydd gweithdy. Rhoes gynnigar weldio, ac yn fuan canfu fod ganddo ddawn naturiol ar ei gyfer. Nid oedd weldiwr wedi’i gyflogi ar y pryd felly dysgodd James drwy wneud gwaith ymarferol a dysgu o fideos YouTube. Yn fuan gwahoddodd Guardian Global waith allanol a gynyddodd y galw am weldio. Golygai hyn fod angen i James fynychu’r Coleg i fod yn gymwys i gyflawni’r gwaith. Roedd ei gyflogwr yn fodlon ei gefnogi a chysylltodd â Thîm Uwchsgilio@Waith Pen-y-bont ar Ogwr a oedd yn fwy na pharod i’w gofrestru ar gwrs. Cofrestrodd ar gwrs yn ein campws ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chwblhaodd ei Ddiploma ABC Lefel 3 mewn Ymarfer Ffabrigo a Weldio.

 

Roedd James yn fyfyriwr NVQ ardderchog a chwblhaodd gwrs Diploma Ffabrigo a Weldio Lefel 3 mewn 5 mis. Dywedodd mai’r rheswm y cwblhaodd yr NVQ mewn cyfnod mor fyr oedd oherwydd y gefnogaeth a gafodd gan ei aseswr, Les, a hefyd oherwydd y sgiliau cyfathrebu rhagorol a rannwyd ganddynt.

Ers ymgymryd â’r NVQ, mae James wedi dysgu mwy am ochr ymarferol ffabrigo a weldio ac mae’r cwrs wedi ei helpu hefyd i sylweddoli faint y mae eisoes yn ei wybod. Mae cadarnhau ei sgiliau wedi cynyddu hunanhyder James yn fawr iawn. Mae ei gwmni hefyd wedi rhoi codiad cyflog iddo am ei fod wedi cwblhau’r cwrs.

 

GS Yuasa Battery Manufacturing UK Ltd – ILM Lefel 2 mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

Mae GS Yuasa Battery Manufacturing UK Ltd yn un o gynhyrchwyr batris blaenllaw’r byd a lleolir eu safle yng Nghymru yng Nglynebwy.

Mae gan Richard Thomas, Hyfforddwr Proffesiynol, gefndir mewn gweithgynhyrchu a gofynnwyd iddo deilwra rhaglen hyfforddi ar lefel Arweinwyr a Chydlynwyr Cell.

Rhannwyd 16 o weithwyr yn ddau grŵp dros wyth diwrnod o hyfforddiant i gwblhau Cymhwyster ILM Lefel 2 mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm.

Cwblhawyd y cymhwyster ymhen 9 mis. Golygai hynny cyn lleied o amharu ar waith dydd i ddydd â phosibl.

Enillodd pob un o’r 16 y cymhwyster. Roedd y sgiliau a fagwyd yn cynnwys sut i gefnogi ac ysgogi unigolion a chynllunio a dirprwyo gwaith i gynyddu cynhyrchiant mewn amgylchedd gweithgynhyrchu.

Dywedodd un o’r cyfranogwyr, David Harris, fod “y tiwtor yn rhagorol wrth gyflwyno deunydd y cwrs. Rwyf wedi defnyddio llawer o’r dulliau a ddysgwyd yn ystod y cwrs yn fy rôl “.

Dywedodd Scott Griffiths, Pennaeth Cynhyrchu, “bu’n bleser gweithio gyda Busnes Coleg Gwent i roi cyfle ar gyfer raglen hyfforddi goruchwylio rheng flaen. Mae’r gefnogaeth a ddarparwyd wedi bod yn rhagorol gydag adborth cadarnhaol iawn gan y gweithwyr a fu’n dilyn y cwrs “.

Ychwanegodd Matthew Welsher, Cydlynydd Uwchsgilio@Waith ar gyfer Coleg Gwent, “rydym wrth ein bodd ein bod wedi helpu’r sefydliad hwn i ddefnyddio Uwchsgilio@Waith, menter a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Llwyddodd y fenter wella sgiliau yn y gweithle a darparu cymhwyster achrededig i’r rheiny a fu’n rhan ohoni ”

 

Tenneco Walker – Weldio

Mae Tenneco wedi bod yn gweithio gyda’r prosiect Uwchsgilio@Waith ers mis Mai 2017 i helpu eu gweithwyr i gael hyfforddiant achrededig mewn weldio. Roedd Ian a Dagmara yn rhan o’r garfan gyntaf.

Ch-Dd: Karl George (Arweinydd Tîm), Dagmara, Ian, Dean Thomas (Arweinydd Tîm) a’r Asesydd Terry Crump o Goleg Merthyr Tudful.

Roedd gan Ian Roberts brofiad o amrywiaeth o rolau, gan gynnwys gwaith plymio a gofal, cyn ymuno â Tenneco. Er ei fod wedi weldio o’r blaen, nid oedd ganddo unrhyw gymwysterau ffurfiol yn y maes hwnnw.

Symudodd Dagmara Zaradkiewicz i’r DU o Wlad Pwyl yn 2006 a bu’n gweithio mewn gwahanol ffatrïoedd cyn dechrau gweithio yn Tenneco fel llwythwr peiriant robot ar gontract dros dro. Sicrhaodd gontract parhaol wrth weithio tuag at ei chymhwyster.

Roedd Ian a Dagmara ymhlith y cyntaf i gwblhau eu Dyfarniad Lefel 1 yn Weldio TIG ac maent wedi bod yn esiampl wych i weithwyr eraill yn Tenneco. Mae hyn wedi ei gydnabod gan y cwmni ac ers cyflawni eu cymhwyster, mae’r ddau wedi cael eu dyrchafu i rôl Arweinydd Cefnogi Adran. Mae Terry Crump, asesydd o Goleg Merthyr Tudful, wedi mwynhau gweithio gyda Tenneco ac roedd yn falch o allu cyflwyno tystysgrifau i Ian a Dagmara.

 

 

Steve Burrows – Lefel 5 ILM

Mae Steve yn gweithio i Amgueddfa Genedlaethol Cymru fel Pennaeth Eiddo Hanesyddol. Cwblhaodd ILM Lefel 5 gyda Choleg Caerdydd a’r Fro. Dywed Steve ei fod yn gweithio gyda mwy o hyder ers cwblhau’r cwrs.

Gofynnwyd i Steve sut mae’r cwmni wedi elwa o’r cymhwyster:

Mae fy rôl fel rheolwr llinell yn gliriach ac rwyf yn gallu canolbwyntio’n fwy ar ei chyflawni. Mae’r tîm rwyf yn ei reoli’n gwybod yr hyn a ddisgwylir ganddynt a sut y caiff eu gwaith ei fesur.  Rwyf yn credu ein bod wedi dod yn fwy effeithiol o ganlyniad. Rwyf yn defnyddio’r gwersi a ddysgwyd yn ei sgil yn rheolaidd iawn i’m helpu i wneud penderfyniadau gwell a mwy cyfiawnadwy.

 

Hannah Davies – NVQ Lefel 3 Gwasanaeth Cwsmeriaid

Sicrhaodd Hannah rôl newydd i westai Malmaison sy’n canolbwyntio ar wella Profiad Cwsmeriaid ers cwblhau ei chwrs gyda Uwchsgilio@Waith.

Yma, mae Hannah yn sôn am sut yr oedd arddull y cwrs wedi ei helpu:

Mae gwneud bob amser yn ffordd well o ddysgu imi na chael rhywun yn dweud wrthych ac felly – gyda chymorth fy nhiwtor – roeddwn yn gallu cymhwyso’r gwersi a ddysgais i’r pethau yr oeddwn yn eu gwneud. Roeddwn yn gallu dadansoddi fy ngweithredoedd a sut y gallant gael effaith ar daith y cwsmer ac, yn eu tro, enw da a pherfformiad y cwmni.

 

Ángela Álvarez Fabregat –NVQ Lefel 3 Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae Ángela yn gweithio fel Dadansoddwr Gwella Profiad Cwsmeriaid ar gyfer Sefydliad y Fagloriaeth Ryngwladol yng Nghaerdydd. Mae cymhwyster mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid wedi ei helpu i atgyfnerthu eu gwybodaeth bresennol a dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio, “Mae cwblhau’r cymhwyster hwn wedi fy helpu nid yn unig i ddadansoddi’r gwaith yr wyf yn ei wneud ond nodi meysydd lle mae lle i wella hefyd”.

Roedd Ángela yn mwynhau’r hyblygrwydd o allu cwblhau’r cymhwyster yn y gwaith gyda chefnogaeth Michelle, Aseswr o Goleg Caerdydd a’r Fro “Nid oedd yn rhaid imi deithio a hefyd roedd gennyf fynediad rhwydd iawn at unrhyw adnoddau. Roedd Michelle bob amser ar gael i ateb unrhyw gwestiynau yn brydlon iawn. Roedd hi’n bleser ei chael hi fel fy Aseswr gan fod modd imi drafod unrhyw broblemau. Mae’r fethodoleg a ddefnyddiwyd wedi rhoi hyder mawr imi yn fy ngwaith o ddydd i ddydd. “