Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd

 

Mae’r rhaglen hyfforddi rydych ar fin cofrestru arni’n cael ei hariannu’n rhannol trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) trwy Lywodraeth Cymru.

 

Mae cymryd rhan yn y rhaglen hon yn gofyn darparu data personol. Y Prif Fuddiolwr – naill ai Coleg Gwent neu Goleg y Cymoedd * – a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) fydd y rheolwyr data ar gyfer y wybodaeth bersonol y maent yn ei derbyn.

 

* Os yw’ch rhaglen hyfforddi yn cael ei darparu gan Goleg Caerdydd a’r Fro, Coleg Gwent neu Grŵp Colegau CNPT ac rydych yn gweithio yn Sir Fynwy, Casnewydd, Caerdydd neu Fro Morgannwg, yna Prif Fuddiolwr y prosiect yw Coleg Gwent. Os yw’ch rhaglen hyfforddi yn cael ei darparu gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr, Coleg Gwent, Coleg y Cymoedd neu Goleg Merthyr Tudful ac rydych yn gweithio yn Nhorfaen, Caerffili, Rhodda Cynon Taf, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful neu Ben-y-bont ar Ogwr, yna Prif Fuddiolwr y prosiect yw Coleg y Cymoedd.

 

Bydd y coleg a WEFO yn defnyddio’r data a gesglir ar holl waith papur y prosiect a’r coleg i gyflawni ei rwymedigaeth gyfreithiol ac ymgymryd â thasg gyhoeddus wrth weinyddu a monitro ei gronfeydd.

 

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei phrosesu yn unol ag Erthygl 6 a 7 Cyfarwyddeb 95/46 o 24 Hydref 1995 ar amddiffyn unigolion mewn perthynas â phrosesu data personol. Mae rheoliad CGE yn rhoi sail gyfreithiol i Aelod-wladwriaethau i gyfiawnhau casglu a phrosesu data personol at ddibenion monitro ac adrodd ar gamau a ariennir gan CGE. Mae hyn yn golygu y dylid casglu’r holl ddata personol ar gyfer pawb sy’n cymryd rhan.

 

Bydd y wybodaeth arall yn cael ei chadw gan y coleg i weinyddu’r prosiect a’r rhaglen hyfforddi.

 

Bydd y coleg yn gofyn ichi ddarparu tystiolaeth ychwanegol fel pasbort, slip cyflog neu dystysgrif cymhwyster diweddar. Bydd copi o’r dystiolaeth hon yn cael ei gadw gan y coleg at ddibenion archwilio CGE, a bydd sampl yn cael ei anfon at WEFO.

 

At ba ddiben y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth?

 

Bydd y colegau a WEFO yn defnyddio’ch data ar gyfer ariannu, cynllunio a datblygu polisi yn ogystal â monitro canlyniadau dysgwyr (megis cyflawni cymwysterau). Fe’i defnyddir hefyd mewn ystadegau ac ymchwil am ddysgu ôl-16.

 

At ddibenion ymchwil, efallai y bydd eich data hefyd yn cael ei gysylltu â chofnodion addysgol eraill a ddelir gan Lywodraeth Cymru megis Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion, Cronfa Ddata Arholiadau Cymru ac Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, ac â chofnodion eraill a gedwir gan Lywodraeth y DU megis data cyflogaeth, fel y gall Llywodraeth Cymru gyfrifo mesurau cyrchfannau dysgwyr a hefyd deall effaith y ddarpariaeth ôl-16 ar ganlyniadau ehangach.

 

Bydd unrhyw ystadegau a gyhoeddir gan WEFO neu arfarnwr trydydd parti yn ddienw, sy’n golygu na ellir adnabod dysgwyr unigol.

 

Eich hawliau a’ch opsiynau

 

O dan y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) mae gennych yr hawl i:

 • mynediad at y data personol sydd gan y coleg a WEFO amdanoch
 • ofyn i’r coleg neu WEFO gywiro anghywirdebau yn y data hwnnw
 • gwrthwynebu prosesu ar sail sy’n ymwneud â’ch sefyllfa benodol (mewn rhai amgylchiadau)
 • cyfyngu prosesu (mewn rhai amgylchiadau)
 • cael eich data wedi’i ddileu (mewn rhai amgylchiadau)
 • cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data

 

Am ba hyd y bydd y coleg a WEFO yn cadw’ch gwybodaeth?

 

Bydd y coleg a WEFO yn dileu’r holl ddata a gedwir amdanoch 10 mlynedd ar ôl diwedd y prosiect a dim hwyrach na 31 Rhagfyr 2033. Mae hyn yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddadansoddi cyllid a llunio adroddiadau dros gyfnod o amser. Gellir defnyddio’r adroddiadau hyn i helpu i lywio penderfyniadau polisi neu i ragweld cyllid yn y dyfodol. Cedwir y data fel y gellir ei wirio a’i archwilio. Yr Undeb Ewropeaidd sy’n penderfynu ar yr amserlenni ar gyfer cadw data.

 

Cysylltiadau

 

Am ragor o wybodaeth am y wybodaeth y mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn ei chadw a’i ddefnyddio, neu os ydych am ddefnyddio eich hawliau o dan y GDPR, gweler y manylion cyswllt isod:

 

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Parc Busnes Rhyd-y-car, Merthyr Tudful CF48 1UZ 0845 010 3355 neu ewch i https://gov.wales/funding/eu-funds/

 

I gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, gweler y manylion cyswllt isod:

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

029 2067 8400 (llinell gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (llinell gymorth y DU) neu ewch i https://ico.org.uk/

 

I gysylltu â’r coleg, defnyddiwch y manylion cyswllt perthnasol isod:

 

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

 

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3DF

01656 302 302 neu ewch i www.bridgend.ac.uk

 

Coleg Caerdydd a’r Fro

 

Coleg Caerdydd a’r Fro, Campws Canol y Ddinas, Heol Dumballs, Caerdydd, CF10 5FE

02920 250 250 neu ewch i www.cavc.ac.uk

 

Coleg Gwent

 

Coleg Gwent, Campws Brynbuga, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1XJ

01495 333777 neu ewch i www.coleggwent.ac.uk

Coleg y Cymoedd

 

Coleg y Cymoedd, Campws Nantgarw, Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QY

01443 662800 neu ewch i www.cymoedd.ac.uk

 

Grŵp Colegau CNPT

 

Grŵp Colegau CNPT, Heol Dŵr-y-Felin, Castell Nedd, Castell Nedd Port Talbot, SA10 7RF
01639 648000 neu ewch i www.nptcgroup.ac.uk

 

Y Coleg Merthyr Tudful

 

Coleg Merthyr Tudful CYF, Ynys-fach, Merthyr Tudful, CF48 1AR 

01685 726000 neu ewch i www.merthyr.ac.uk

 

 

Hysbysiadau o newidiadau

 

Os ydym am ddefnyddio eich data mewn ffordd wahanol i’r hyn a nodwyd adeg casglu’r data,  rhoddir gwybod ichi. Bydd holl brosesu’r coleg a WEFO yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth sy’n bodoli eisoes. Bydd diweddariadau i’r hysbysiad preifatrwydd ar gael ar ein gwefan upskillingatwork.co.uk/privacy/.

 

Pa wybodaeth bersonol sy’n cael ei chasglu a’i defnyddio gan y coleg a WEFO?

 

Bydd rhywfaint o’r data a gesglir amdanoch chi ac a anfonir at WEFO yn ddata personol a / neu ddata categori arbennig fel y’i diffinnir yn y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol sy’n cynnwys:

 

Data personol

 • Rhif Adnabod Dysgwr (a grëwyd gan y darparwr hyfforddiant)
 • Cyfenw
 • Enw (au) cyntaf
 • Cyfeiriad
 • Cod post
 • Rhif (au) ffôn
 • E-bost
 • Manylion yn ymwneud â chyflogaeth a chyflogwr
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Rhyw
 • Dyddiad Geni
 • Hunaniaeth genedlaethol
 • Rhif dysgwr unigryw (a grewyd gan y Gwasanaeth Cofnodion Dysgu)

 

Yn ogystal, mae data amdanoch chi sy’n cael ei ddiffinio fel data categori arbennig. Mae darparu’r data hwn yn ddewisol a bydd yn cynnwys;

 • Ethnigrwydd
 • Math o anabledd
 • Cyflwr iechyd

 

Sut y bydd eich data yn cael ei ddefnyddio gan y coleg a WEFO?

 

 • At ddibenion gweinyddu, i sicrhau bod y data a gasglwn amdanoch yn cael ei gadw’n gywir, yn ddiogel ac i safon uchel o ansawdd
 • Helpu gwneud penderfyniadau ar bolisïau cyfredol a pholisïau’r dyfodol ar gyfer rhaglenni hyfforddi a dysgu ôl-16
 • Helpu WEFO i ddyrannu a monitro cyllid dysgu ôl-16, gan gynnwys dysgu sydd wedi’i ariannu ar y cyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop
 • Rhoi gwybodaeth i’r archwilwyr sydd ei hangen arnynt i wneud eu gwaith
 • Galluogi darparwyr i ddatrys unrhyw broblemau data sydd ganddynt ar eu systemau
 • Helpu monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn dysgu ôl-16 ledled Cymru
 • Mewn dadansoddi ac ymchwil, lle byddwn yn datrys y data i adnabod patrymau a thebygrwydd.
 • Cynhyrchu ystadegau swyddogol anhysbys
 • Ar gyfer ceisiadau anhysbys ar hap i’w dadansoddi gan randdeiliaid a’r cyhoedd yn gyffredinol
 • Galluogi darparwyr dysgu i fesur a chymharu eu perfformiad eu hunain
 • Gan gontractwyr trydydd parti i ddadansoddi a chysylltu data, fel y gallwn gyfrifo mesurau perfformiad
 • Gan gontractwyr trydydd parti sy’n gweithio ar ymchwil a gwerthuso a allai gysylltu â chi

 

Gyda phwy mae’r coleg yn rhannu eich data?

 

Mae’r coleg yn rhannu eich data gyda’r sefydliadau trydydd parti hyn:

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

Coleg Caerdydd a’r Fro

Coleg Gwent

Hyfforddiant Coleg Gwent Cyf

Coleg y Cymoedd

Grŵp Colegau CNPT

Coleg Merthyr Tudful

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru

Llywodraeth Cymru

Colegau Cymru

 

Yn ogystal, bydd contractwr trydydd parti yn cael ei gomisiynu i gynnal arfarniadau ac ymchwil.

 

Cytundebau Rhannu Data

 

Bydd gan y coleg gytundeb rhannu data ffurfiol ar waith pryd bynnag y byddwn yn rhannu eich data gyda thrydydd parti. Mae rhan o’r cytundeb yn golygu y bydd yn rhaid i’r trydydd parti lofnodi cytundeb mewn perthynas â’ch data i ddangos eu bod yn gweithredu gweithdrefnau diogelwch gwybodaeth boddhaol a’u bod yn dinistrio eu copïau o’ch data pan nad oes ei angen mwyach. Gallant ond ddefnyddio eich data am y rheswm a roesant wrth ymrwymo.

 

Trefniadau Diogelwch ar gyfer eich data a gedwir gan y coleg

 

Bydd y data y mae’r coleg yn ei gasglu amdanoch chi yn cael ei gadw gan y colegau mewn cronfa ddata ddiogel â mynediad wedi’i reoli, sy’n cael ei brofi ar gyfer diogelwch ac uniondeb a gynhelir gan Goleg y Cymoedd. Bydd y data a gedwir gan WEFO ar gronfa ddata ddiogel â mynediad wedi’i reoli, sy’n cael ei brofi ar gyfer diogelwch ac uniondeb.

Cedwir copïau caled o’ch data yn unol â chyfraith diogelu data ac fe’u cyrchir gan unigolion awdurdodedig yn unig.

Cwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis – ffeiliau testun bach sy’n cael eu rhoi ar eich peiriant i helpu’r wefan ddarparu profiad gwell i’r defnyddiwr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr, cadw gwybodaeth ar gyfer pethau fel basgedi siopa, a darparu data tracio dienw i raglenni trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn well. Fodd bynnag, efallai y byddai’n well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar wefannau eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw ganalluogi cwcis yn eich porwr. Awgrymwn ymgynghori ag adran Cymorth eich porwr neu edrychwch ar wefan About Cookies sy’n cynnig arweiniad ar gyfer pob porwr modern.