Uwchsgilio@Waith

Mae Uwchsgilio@Waith yn ymgyrch a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae’n rhan o ymgyrch ar draws Cymru a gynlluniwyd i wella sgiliau a  chynhyrchiant yn y gweithle, gan ddarparu cyfleoedd i gyflogwyr ennill cymwysterau achrededig ar gyfer eu gweithlu. Mae £19m wedi cael ei ddyrannu i’r cynllun Uwchsgilio@Waith. Mae’n bleser cyhoeddi bod y prosiect wedi’i ymestyn tan fis Mehefin 2023.

Darperir y prosiect gan Goleg Gwent, Coleg y Cymoedd, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Coleg Caerdydd a’r Fro, Y Coleg Merthyr Tudful a Grŵp CNPT.

Mae’r Hyfforddiant a gynigir yn:

 • Cael ei arwain gan alw
 • Canolbwyntio ar ofynion unigol eich tîm
 • Cael ei ddarparu ar adeg ac mewn lle sy’n gyfleus i’ch busnes
 • Addas ar gyfer sicrhau bod gan eich gweithlu sgiliau sy’n benodol i’w swydd

Manteision Posibl i’ch Busnes:

 • Cynnydd mewn cymhelliant ymhlith eich gweithwyr
 • Cynnydd mewn cynhyrchiant
 • Cynnydd mewn elw
 • Cynnydd mewn boddhad cwsmeriaid

Pa gefnogaeth sydd ar gael?

Mae gan Uwchsgilio@Waith raglenni (Amcan Penodol 1 ac Amcan Penodol 2) yn gweithredu mewn dau ranbarth – dwyrain Cymru a gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Yr un yw’r ddwy ymgyrch ond maent yn targedu staff ar wahanol lefelau o allu:

 • Mae AP1 yn darparu hyfforddiant ar Lefel Mynediad a Lefel 2 i weithwyr heb unrhyw neu fawr ddim cymwysterau.
 • Mae AP2 yn darparu hyfforddiant ar gyfer gweithwyr i gynyddu eu sgiliau technegol neu sy’n benodol i’w swydd o Lefel 3 i lefel 6.

Os yw’r hyfforddiant ar ein rhestr o gyrsiau a gymeradwywyd, ac os caiff ei ddarparu gan goleg sy’n rhan o’r cynllun, gellir ei gynnig i’ch busnes am gost is.

Os oes cwrs penodol sy’n fwy addas ar gyfer eich busnes nad yw ar y rhestr o gyrsiau a gymeradwywyd – ac felly nid yw’n gymwys ar gyfer cymorth ariannol – gallwn wneud cais ar eich rhan ei fod yn cael ei ychwanegu.

Ydych eich busnes yn gymwys?

Mae Uwchsgilio@Waith yn weithredol mewn dau ranbarth.

 • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd – Pen-y-bont ar Ogwr, RhCT, Caerffili, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Torfaen
 • Dwyrain Cymru – Mynwy, Casnewydd, Caerdydd, Bro Morgannwg a Phowys

Dylai unrhyw fusnes – bach neu fawr – sy’n gweithredu yn un unrhyw un o’r rhanbarthau hyn fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen. Fodd bynnag, mae rhai meini prawf penodol, felly i ganfod yr opsiynau hyfforddiant gorau ar gyfer eich busnes chi, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Ariennir Uwchsgilio@Waith yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.